Çerez Örnek
canlı destek

Görev Tanımları

BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

 

  • Yetki ve Sorumluluklar

 

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu’nun Temel amacı çeşitli bilim dallarında ilgili alanlarda Ege Üniversitesindeki Önlisans Eğitimi sürdürmektir. Meslekyüksekokulumuz bilimsel gelişmeleri de takip ederek sürdürdüğü önlisans çalışmaları sırasında üst düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, teşvik etmek, bilgi üreterek ulusal gelişme ve kalkınmaya da destek olmaktır.

 

Bu görev ve sorumluluklar Yükseköğretim Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ve Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Ege Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları kapsamında yerine getirir.

 

Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kanununun ,Yükseköğretim personel kanunun, Kamu ihale Kanunu, Yükseköğretim Kurumu Teşkilat Kanunu, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ,Önlisans Eğitim Öğretim Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, Üniversitelerde akademik Teşkilat Yönetmeliği Yurt İçinde ve Yurt dışı görevlendirmelerde  Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinde yer alan İdari görevleri yerine getirmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:                   Bayındır Meslek Yüksekokulu

İstihdam Şekli:  Yönetici

Sınıfı:                    Eğitim Öğretim Hizmetleri

Görevi:                Meslek Yüksekokul Müdürü

Adı Soyadı:         Doçent Dr. Ali SALMAN

Yasal Dayanak:  -2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri.

-657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri

-Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari teşkilatı hakkındaki KHK

Görev /İşin Kısa Tanımı:2547 sayılı kanuna göre Rektör tarafından 3(üç)yıllığına atanır ve doğrudan Rektöre bağlı olarak görev yapar.

Görev/İş Yetki ve Sorumluluklar:

-Meslek Yüksekokulu   Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak, Meslek Yüksekokulu Programları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

 

-Her Öğretim Yılı sonunda istendiğinde MYO genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor sunmak.

 

-MYO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte rektöre sunmak.

 

-MYO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

 

-Eğitim –Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve aksaklıkları önlemek için gerekli önlemleri almak.

 

-MYO İdari ve Akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans  gibi etkinlikler düzenleyerek, MYO’nun sürekli  öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışmak.

-Kendisine Yardımcı olmak üzere MYO aylıklı öğretim elemanları  arasından en çok iki yardımcı seçmek ve görev alanlarını belirlemek.

 

-MYO içindeki birimler ve kişiler arasında ,MYO ile diğer kurumlar arasındaki ilişkiyi geliştirmek.

-Yönetsel bir organ olan MYO Yönetim Kurulunu ilgili  Yasa ve Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde oluşturmak; kurul toplantılarına başkanlık etmek, MYO yönetimi ile ilgili konularda kararlar verilmesini sağlamak ve verilen kararları uygulamak.

 

-MYO Akademik ve İdari Personelinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için sürekli imkanlar sağlamak.

 

-MYO geleceğine yönelik planları oluşturulması için gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, Senatosuna katılmak ve MYO hakkında gerekli bilgileri sunmak.

-Rektörlükçe üye seçildiği komisyonlarda bulunmak Meslek Yüksekokulunu temsil etmek.

 

-MYO personeline görevlendirmeye, çalışmalarını izlemeye ,denetlemeye, ödüllendirmeye ,Yasa ve Yönetmelik çerçevesinde cezalandırmaya yetkilidir.

 

-Görev ve sorumluluk alanlarındaki Faaliyetlerin mevcut iş kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 

-Öğretim kapasitesinin rasyonel şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci derece sorumludur.

 

-2547 Sayılı Kanunda kendisine verilen diğer görevleri yapar.

 

 

 

                                                                              ONAYLAYAN

                                                              Dr.Öğr.Üyesi Handan ÇAKAR     

                EGE ÜNİVERSİTESİ BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:                   Bayındır Meslek Yüksekokulu

İstihdam Şekli:  Akademik Kadro

Sınıfı:                   Eğitim Öğretim Hizmetleri

Görevi:                Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu

Adı Soyadı:         Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri

Yasal Dayanak:  -2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri.

 

Görev /İşin Kısa Tanımı: İlgili  Mevzuat gereğince görevlerin sağlıklı, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 

 Görev/İş Yetki ve Sorumluluklar:

-MYO Eğitim-Öğretim plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.

 

-Müdürün MYO Yönetimi ile getireceği bütün işlerde karar almak.

 

-Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim –öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar almak.

 

-Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIM FORMU

Birim:                   Bayındır Meslek Yüksekokulu

İstihdam Şekli:   Akademik Kadro

Sınıfı:                   Eğitim Öğretim Hizmetleri

Görevi:                 Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Adı Soyadı:         Öğr.Gör.Dr. Meltem Yağmur WALLACE

                              Öğr.Gör. Ertuğrul BALEKOĞLU

Yasal Dayanak: 

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri.

-657 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri.

-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari teşkilatı hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

Üst Yönetici/Yöneticiler: Meslek Yüksekokulu Müdürü

Görev /İşin Kısa Tanımı: Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından atanır ve Rektörlüğe bildirilir.

 Görev/İş Yetki ve Sorumluluklar:

-MYO Yönetim Kuruluna katılmak.

-Müdürün görevi başında olmadığı zaman müdüre vekalet etmek.

-Müdür tarafından yapılan iş bölümü esaslarına göre iç koordinasyonu ve iletişimi sağlamak.

-Müdür tarafından yetki verildiği takdirde görev alanı ile ilgili kararlar verebilmek, çalışmaları izlemek ve denetlemek aksayan hizmetlerin düzeltilmesi için öneriler sunmak.

-Öğrenim ve staj hareketliliği ile ilgili işlemler yürütmek.

-MYO web sayfasının ve standart formlarının oluşturulması ve güncellenmesini sağlamak.

-Her türlü burs işlemleri.

-MYO tarafından düzenlenecek konferans, panel , toplantı, sempozyum, seminer, teknik gezi gibi etkinliklerin organize edilmesi.

-Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

-Görevleri gereği müdüre karşı sorumludurlar.

EGE ÜNİVERSİTESİ BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIM FORMU

Birim:                   Bayındır Meslek Yüksekokulu

İstihdam Şekli:  Yönetici

Sınıfı:                   Genel İdari Hizmetler

Görevi:                Meslek Yüksekokul Sekreteri 

Adı Soyadı:        Ramazan ÜLGER

Yasal Dayanak: 

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri.

-657 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri.

-Yükseköğretim Üst Kuruluşları

 

 Üst Yönetici/Yöneticiler: Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Görev /İşin Kısa Tanımı: Meslek Yüksekokulu yönetim örgütünün başı olarak, idari yapının kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesini sağlamak. Kurullara oy kullanmaksızın katılmak ‘’Disiplin Amiri’’ olarak personeline gerektiğinde mevzuatta ön görülen Disiplin Cezalarını vermek, kadro ihtiyaçlarını belirlemek, iç denetim çalışmalarına katılmak, çalışma alanlarına  giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.

 Görev/İş Yetki ve Sorumluluklar:

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/b ve 51/c maddelerinin gereğini yapmak.

-Yönetim Kurulu, disiplin kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılarak raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

-MYO’nun üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek, istendiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak.

-MYO İdari Personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.

-MYO idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

-İdari personelin düzgün kıyafetlerle mesaiye devam etmesini sağlamak.

-Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesisi edecek önlemleri almak.

-MYO idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında MYO Müdürüne öneride bulunmak.

-İdari personeli performansına göre değerlendirmek, performanslarını artırmak için rotasyona tabi tutmak veya hizmet içi eğitim kurslarına katılımını sağlamak.

-Müdürün ve Rektörün davet ettiği toplantılara katılmak.

-MYO mallarını ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmak.

-Bina bakım ve onarımı ile ilgili çalışmalar planlamak ve sonuçlandırmak.

-MYO protokol ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.

-İdari çalışmalar ve Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin etmek.

-MYO’nun tehdit ve tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak, ilgililere bildirmek ve öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek.

-Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve yayın  faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak.

-Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında , takip ve kontrol edilmesinde sonuçlarının alınmasında MYO Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.

-Tasarruf ilkelerine göre hareket etmek.

-Temizlik işlerini takip etmek.

-Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurmasını sağlamak.

-Bağlı olduğu süreç ile yönetici /yöneticiler tarafında verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

-Yıllık izinleri ve idari izinleri işleri aksatmayacak şekilde istenmesine özen göstermek.

-İşleri aksatmayacak şekilde idari personelin yıllık izinlerini planlamak.

-MYO’na alınacak Akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe bildirilmesi sağlamak.

-MYO bina ve tesisleri ile  makine ve teçhizatlarının bakım onarımı için gerekli çalışmalarda bulunmak.

-Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını hazırlamak.

-MYO gerçekleştirme görevliliğini yapmak.

 

 

 

-

BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLAMALARI

 

Ramazan ÜLGER-Bilgisayar İşletmeni

-Taşınır Mal İşlemleri  (Tif kesme ve Demirbaşların Takibi)

-Döner Sermaye İşlemleri

-Her türlü Mali İşler

-MYO web sayfası sorumlusu

-Yazışmalar yapmak

 

 

İlyas ÇOMAK-Bilgisayar İşletmeni

-Öğrenci İşleri Sorumlusu

-Yazışmalar yapmak

-Mezuniyet ,transkript, öğrenci belgesi işleri

 

 

Çiğdem SAYLAK-Teknisyen

-Özel Kalem

-Personel İşleri (Personelin yıllık izin ve raporları)

-Yazışmalar yapmak

-Ek Ders İşlemleri

 

 

Veli ERGİN-Tekniker

-Kütüphane İşleri

-Fotokopi İşleri

-Yemekhane Sorumlusu

 

 

Rahime ÖZDEN-Memur

-Personel İşleri

-Kurul İşleri

-Ek Ders Sorumlusu

-Ders Görevlendirmeleri

-Yazışmalar yapmak

 

 

Şerife ŞAKRU-Sürekli İŞÇİ

-Bina Temizlik İşleri

-Çay Ocağı Sorumlusu

-Evrak Dağıtımı

 

 

Murat İşcan-Sürekli İşçi

-Bahçe İşleri

-Kalorifer Kazanı Görevlisi

-Elektrik,su  v.b Teknik işler

 

Şenol SAÇAR-Sürekli İŞÇİ

-Bahçe İşleri

-Sera İşleri

-Üretim İşleri

-Peyzaj Çalışmaları

 

Gökhan DURDU- Sürekli İşçi

-Bahçe İşleri

-Sera İşleri

-Bina Temizlik İşleri

-Peyzaj Çalışmaları

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ